AnaMari

240 tekstów – auto­rem jest Ana­Mari.

Mi­jają dni ,a ty jes­teś wciąż blis­ko mnie...


dziękuje 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 listopada 2014, 11:39

W życiu spo­tykasz roz­nych ludzi
Jeśli zdarzy ci sie poz­nac wy­jat­ko­we oso­by,
sta­raj się by o tym wie­działy ...
Bo na­wet gdy wasze dro­gi się ro­zejdą to po­zos­ta­wisz w nich dob­re śla­dy two­jego istnienia. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 listopada 2014, 19:47

Nig­dy nie zgadzaj się na coś co nie jest zgod­ne z Tobą sa­mym
i tak nig­dy nie uszczęśli­wisz wszystkich 

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 listopada 2014, 15:23

Myśli w głowie ma­my rózne...
Cza­sem wie­rze w ludzi bar­dzo mocno,
cza­sem za­wodzą mnie tak moc­no ze ciężko z tym żyć
Cze­mu tak mało przy­jaz­nych dusz ma­my obok siebie
Ludzie jak­by zat­ra­cali war­tości juz całkiem... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 sierpnia 2014, 18:23

Kaz­dy dzień trak­tuj jak­by byl os­tatni ,
bo nie wiesz co będzie jut­ro
wiec ciesz sie z te­go co masz .
Do­ceniaj wszys­tko co dob­re w twoim życiu
na­wet gdy łzy cza­sem sa 
trzy­maj szczes­cie w dłoni i nie wy­puszczaj na­wet na krok. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 15 lutego 2014, 09:40

Miłość co w niej jest ta­kiego ze nie umiemy bez niej zyc,
pot­ra­fi opętać
zawładnąc naszym ser­cem w całości....

To jest do­piero sztu­ka ....mi­liony ludzi gra­ja tę sa­ma ro­le bez kon­ca i zaw­sze jest im mało. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 stycznia 2014, 22:29

Kiedy masz dob­re ser­ce mu­sisz liczyć się z cier­pieniem
bo na­wet jes­li ktoś nie chce cię skrzyw­dzić
zro­bi to mi­mo wo­li
cza­sem na­wet jed­nym ma­leńkim słowem . 

myśl
zebrała 8 fiszek • 18 listopada 2013, 12:16

Spot­kać ko­goś kto czu­je tak jak my ......bezcenne 

myśl
zebrała 17 fiszek • 19 października 2013, 00:37

Gdy jest dob­rze to tak bar­dzo się z te­go nie ciesz ,
bo życie lu­bi być przew­rotne i pot­ra­fi szyb­ko od­wrócic karte. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 października 2013, 17:28

Mieć ser­ce i kochać ,
każde­go dnia czuć to całym sobą ,
być pe­wien wszys­tkiego ,
a prze­de wszys­tkim sa­mego siebie .

~to wiel­kie szczęście ~

to wie tyl­ko ten kto pot­ra­fi po­wie­dzieć głośno :
KOCHAM I JES­TEM PE­WIEN !!! 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 września 2013, 11:41

AnaMari

Jestem jak anioł bez skrzydeł, więc dotknij mnie, Nie bój się moich marzeń, Moje marzenia nie bolą Moje marzenia nie ranią Więc dotknij mnie A zmienię bieg Twojego życia ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

AnaMari

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

5 stycznia 2015, 12:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st W życiu spo­tykasz roz­nych [...]

16 listopada 2014, 12:50fyrfle sko­men­to­wał tek­st Mijają dni ,a ty [...]

16 listopada 2014, 11:39AnaMari do­dał no­wy tek­st Mijają dni ,a ty [...]

14 listopada 2014, 19:58AnaMari sko­men­to­wał tek­st W życiu spo­tykasz roz­nych [...]

14 listopada 2014, 19:50Pechowa_ sko­men­to­wał tek­st W życiu spo­tykasz roz­nych [...]

14 listopada 2014, 19:47AnaMari do­dał no­wy tek­st W życiu spo­tykasz roz­nych [...]

14 listopada 2014, 13:21yestem sko­men­to­wał tek­st Nigdy nie zgadzaj się [...]